Konkurs Literacki Rozpoczęty

page01.jpg

Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika w West Palm Beach na Florydzie, zaprasza Polonię do wzięcia udziału w konkursie literackim:

Kto Ja Jestem? — Moich Dzieci Moja Polska

Dlaczego i w jaki sposób pięknie pamiętać Polskę?

Uroczyste przyznanie nagrody odbędzie się 1 stycznia 2015 r.

Regulamin Konkursu:

Organizator i czas trwania Konkursu

 • Organizatorem Konkursu literackiego, „Kto Ja Jestem? — Moich Dzieci Moja Polska - Dlaczego i w jaki sposób pięknie pamiętać Polskę?” jest Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika mieszcząca się West Palm Beach (Stany Zjednoczone Ameryki)

 • Konkurs rozpoczyna się w październiku 2014 r. i trwać będzie do 15 grudnia 2014 r.

 • Konkurs jest kierowany do Polonii.

 • Celem konkursu jest popularyzacja kraju Polska, a także pamięci dziedziczonej poza Polską wśród Polonii oraz prezentacja najlepszych prac w mediach.

 • Celem konkursu jest promowanie szkoły organizującej konkurs.

Uczestnictwo w Konkursie

 • Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każda osoba zamieszkująca poza granicami Polski.

 • W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury z ramienia Organizatora Konkursu ani ich rodziny.

 • Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką Konkursu.

 • Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

Zasady Konkursu

 • Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną pracę. Praca musi być polskojęzyczna.

 • Nadesłana na Konkurs praca pozostaje w dyspozycji Organizatora i nie będzie odsyłana.

 • Na Konkurs przyjmowane są różne formy poetyckie i prozatorskie, nieprzekraczające dwóch stron A4 w formie jednego egzemplarza wydruku komputerowego lub maszynopisu formatu A4 (nieobowiązkowo) i w formie elektronicznej (obowiązkowo, tekst niesformatowany).

 • Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail oraz krótką notę biograficzną.)

 • Prace należy zgłaszać na Konkurs do 15 grudnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkola Polska im. Mikolaja Kopernika

390 Sequoia Drive South, West Palm Beach, FL 33409, USA

Adres poczty elektronicznej (preferowany)

info@szkolapolskakopernik.info

Jury, wyniki Konkursu, nagrody, publikacje

 • Jury Konkursu stanowią:

 • p. Katarzyna Konopka, USA, dyrektor Szkoły Polskiej im. M. Kopernika w West Palm Beach, Floryda

 • p. Joanna DiPietro, USA, pedagog medialny, Poznanianka na Florydzie, zrzeszona ze szkołą organizującą konkurs, pomysłodawca konkursu

 • p. Maria Drzazga, Kolumbia, Poznanianka, wolontariuszka w organizacji charytatywnej w Kolumbii

 • p. Romana Waszak, Polska, pedagog medialny, instruktor rękodzieła artystycznego, wychowawca z dziesięcioletnim stażem

 • p. Maciej Stankiewicz, Szwecja, specjalista ds. turystyki, przewodnik miejski PTTK, poznański patriota lokalny zamieszkały w Malmö w Szwecji, sympatyk szkoły i konkursu

 • p. Agnieszka Piecha, Polska, z wykształcenia - polonistka, zawodowo - specjalista ds. reklamy, z zamiłowania - mól książkowy

 • p. Michał Kaczmarek, Polska

Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę składu Jury.

 • Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu to 1 stycznia 2015 r.

 • Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury za pośrednictwem poczty elektronicznej; Organizator skontaktuje się również z autorem nagrodzonej pracy telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie.

 • Nagroda zostanie wysłana przez autorkę książki (pani Agnieszka Kaluga) i fundatorkę nagrody z Polski.

 • Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody bądź do jej nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.

 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w internecie.

 • Wytypowane przez Jury prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych Organizatora, w jednokrotnej zwartej publikacji pokonkursowej oraz w materiałach Organizatora, fundatorów nagród i patronów medialnych bez honorarium tylko w ramach promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.

Inne postanowienia

 • Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.szkolapolskakopernik.info


Najnowsze wpisy